Algemene voorwaarde

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf ‘Studio Subb’’ bedoeld.

Studio Subb

Sweerts de Landasstraat 16

6814 DE Arnhem

KVK: 82398909

Vestigingsnr: 000048635529

suzanne.subbstudio@gmail.com

Artikel 2 Voorwaarden deelname online advies, cursussen en trainingen:

2.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn pakketten/aanbod.

2.2 In mijn (online) content/cursussen deel ik mijn kennis, ervaring en handvatten om vanuit jouw eigen visie een kledingkast te creëren waar jij gelukkig van wordt.  Zelf moet je naast het volgen van de online programma’s voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en toepassen daarvan. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn (online) adviezen, content of cursussen successen in je leven geven. Echter sta ik binnen de kaders van de online adviezen, content of cursussen voor je klaar om je te helpen en te ondersteunen

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door mij als juist worden aangemerkt.

3.2 Ik word niet aan aanbiedingen gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail te laten weten.

Artikel 4 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode betreffende online programma: 

4.1 Ik vind het belangrijk dat mijn klanten tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie voor mijn online cursus. Je kunt uiterlijk 30 dagen na de start van een online programma kosteloos annuleren. Aanvraag tot annuleren kun je doen door een mail te sturen aan suzanne.subbstudio@gmail.com

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Binnen 30 dagen dient men module/opdracht 1, 2 en 3 volledig te hebben afgerond en het resultaat van het werk te laten zien, door het foto’s te delen van de outfits/resultaten. Deze zal beoordeeld worden of men zich serieus heeft ingespannen om met de kennis aan de slag te gaan. Heb je je volledig ingezet en heb vind je de kwaliteit niet voldoende, dan zullen we jouw aanvraag tot annulering goedkeuren. Als men aangeeft zelf een andere kant op te willen gaan, of onvoldoende tijd of geld te hebben, is dit géén reden tot restitutie.

Indien je al betalingen hebt gedaan en de annulering is goedgekeurd, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen (online) cursus materiaal in te leveren.

4.2 Na de 30 daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online programma te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De prijzen van mijn online programma staan op de website van www.subbstudio.nl

5.2 Betaling moet in een keer betaald worden en binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur.

5.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

6.1 Op de teksten, materialen van het online programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het online programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online programma tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 7 Materialen en licenties

7.1 De Deelnemer heeft na zijn inschrijving voor een periode van 2 maanden toegang tot de online cursus. Na de Einddatum van het Programma heeft de Deelnemer geen toegang meer tot het Programma en de inhoud ervan. De werkboeken/documenten mogen voor eigen gebruik gedownload worden. Eventueel kan er wel een verlenging (voor een vergoeding) van deze periode worden afgesproken.

Artikel 8 Klachten

8.1 Mocht je ontevreden zijn over het mijn (online) adviezen, content of cursussen van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen (suzanne.subbstudio@gmail.com). Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald mijn (online) adviezen, content of cursussen aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9.4. Elke handeling die je doet naar aanleiding van mijn (online) adviezen, content of cursussen is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Suzanne Twilt & Studio Subb kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

9.5. Alle mijn (online) adviezen, content of cursussen zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met jouw kledingkast en jijzelf te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en tools.

9.6 Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in het online programma is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde (online) adviezen, content of cursussen gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Suzanne Twilt & Studio Subb aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11 Privacy

11.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

11.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de coaching met elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Tevens dient de informatie die tijdens de (online) adviezen, content of cursussen, alsmede in de online omgeving (Instagram) groep wordt gedeeld, als vertrouwelijk worden beschouwd door de andere deelnemers van het programma. De deelnemers worden hierop geattendeerd. 

Artikel 12 Overig

12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

12.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden Studio Subb beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Studio Subb tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Ik wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Datum: 6 mei 2022, Arnhem